A través del Reial Decret Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, es prorroguen, per al període impositiu 2019, els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació de mètode d’estimació objectiva (mòduls) en l’IRPF per a les activitats econòmiques incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d’ingressos, així com del règim simplificat en l’Impost sobre el Valor Afegit.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d’ingressos l’any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d’expedir factura. Les operacions en les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

A més, s’estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l’any 2019 al mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit. Aquest termini serà d’un mes a partir de l’endemà a la data de publicació en el BOE del Reial decret llei 27/2018, això és, fins al 30 de gener de 2019.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d’ingressos l’any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
  • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres i importacions en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

Assessoria fiscal del Gremi