El Congrés dels Diputats ha prorrogat l’estat d’alarma fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020. Aquesta nova pròrroga comporta un nou calendari en relació als Comptes Anuals respecte a societats que haguessin tancat el seu exercici el 31 de desembre de 2019:

– Termini màxim per a la formulació dels Comptes Anuals per part de l’òrgan d’administració: 24 d’agost de 2020.
– Termini màxim per a la legalització de llibres oficials. El termini resultant seria el de quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues: 24 de setembre de 2020.
– Termini màxim per a l’aprovació dels Comptes Anuals per part de la Junta General de socis: 24 de novembre de 2020.
– Termini màxim per al dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil: 24 de desembre de 2020.

De moment, i per a totes aquelles societats que tanquin el seu exercici social a 31 de desembre, el termini màxim de presentació de la declaració de l’Impost de societats corresponent a l’exercici 2019 continua sent de l’1 al 25 de juliol de 2020.