El Govern de la Generalitat ha posat en marxa subvencions destinades a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. L’objecte de l’ajut, dotat amb 10,8 milions d’euros, és contribuir al manteniment dels treballadors/es amb contracte indefinit fins, com a mínim, el 31 de desembre de 2020 i s’adreça a empreses del sector industrial i a empreses que donin serveis a la producció, sempre que acreditin una disminució de la seva xifra de negoci superior al 33%.

Empreses beneficiàries:

Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció de fins a 49 treballadors, la principal activitat de les quals estigui inclosa en el llistat següent:

Empreses industrials

 • 10 Indústria de productes alimentaris.
 • 11 Fabricació de begudes.
 • 12 Indústries del tabac.
 • 13 Indústries tèxtils.
 • 14 Confecció de peces de vestir.
 • 15 Indústria del cuir i del calçat.
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
 • 17 Indústries del paper.
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
 • 19 Coqueries i refinatge del petroli.
 • 20 Indústries químiques.
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics.
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
 • 23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.
 • 24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
 • 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
 • 28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
 • 30 Fabricació d’altres materials de transport.
 • 31 Fabricació de mobles.
 • 32 Indústries manufactureres diverses.

 

Empreses de serveis a la producció

 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
 • 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
 • 35 Subministrament d’energia elèctrica i gas.
 • 36 Captació, potabilització i distribució d’aigua.
 • 37 Recollida i tractament d’aigües residuals.
 • 38 Tractament i eliminació de residus.
 • 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

 

Principals requisits per poder sol·licitar l’ajut:

 • Disposar de seu social o operativa a Catalunya
 • En cas d’empresa de serveis a la producció, els serveis industrials han de representar més del 50% de la xifra de negoci
 • Tenir entre 1 i 49 treballadors a data 1/3/2020.
 • Haver patit una reducció en la facturació del 33% o superior entre l’1/3 i el 30/4 respecte al mateix període de l’any anterior.
 • Complir amb les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat durant tot el període d’execució.
 • No haver estat sancionat amb l’impediment d’adquirir la condició de beneficiari de l’ajut
 • Complir amb qualsevol normativa o obligació legal que afecti l’empresa (política lingüística, assetjament sexual, prevenció de riscos, igualtat…).
 • No haver estat condemnat amb sentència ni la persona sol·licitant ni les persones vinculades a l’activitat subvencionada per cap delicte contra la llibertat sexual, el tràfic de persones o la pornografia.
 • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi a data 31 de desembre de 2019, independentment que en el moment de sol·licitar la subvenció estigui en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.

No estar afectat per les següents situacions:

 • Incidències amb el Registre d’Acceptacions d’Impagats (RAI)
 • Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • No haver rebut imports superiors a la quantia màxima permesa en ajudes de mesures europees per la COVID sotmeses al llindar de 800.000,00 euros del marc temporal, sempre que, sumats, no superin la quantia màxima permesa.

 

Quantia de l’ajut:

L’ajut consistirà en una aportació única de 1.500 euros per cada persona treballadora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit. Els imports màxims per empresa són:

 • 7.500 € per a empreses amb un màxim de 5 treballadors/es amb contracte indefinit
 • 12.000 € per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/es amb contracte indefinit
 • 30.000 € per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/es amb contracte indefinit
 • 60.000 € per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/es amb contracte indefinit

 

Despeses subvencionables:

 • Treballadors/es amb contracte indefinit mantinguts per l’empresa beneficiària entre l’1 de març del 2020 i, almenys, el 31 de desembre del 2020.
 • Es considerarà que s’ha complert l’objecte de la subvenció i es rebrà la part proporcional a l’ajut si s’ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut.

 

Terminis i procediment:

 • El termini per sol·licitar les subvencions és del 12 de juny a l’1 de juliol de 2020.
 • El termini de la justificació de l’ajuda es concretarà en la resolució de concessió i, en tot cas, no serà posterior al 31 de març de 2021.
 • La subvenció s’abonarà en un únic pagament posteriorment a la resolució de concessió.
 • Concurrència competitiva
 • Resum dels criteris de valoració:
  a) Criteri territorial, en relació amb la seu operativa de l’empresa (màxim 5 punts)
  b) Criteris relatius a les mesures laborals aplicades durant el període de crisi sanitària de la COVID-19 (màxim 5 punts)
  c) Volum de facturació de l’exercici 2019 (màxim 5 punts)
  d) Nombre de treballadors/es amb contracte indefinit l’1 de març de 2020 (màxim 5 punts)
  e) Sector d’activitat d’acord amb la Classificació catalana d’activitats econòmiques del 2009 (CCAE-2009) (màxim 5 punts)

 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Generalitat, l’enllaç directe al tràmit d’aquest ajut.