D’especial interès per a empreses amb treballadors que van estar afectats per normes de confinament obligatori

Adjuntem informació publicada al Boe sobre el Reial Decret Llei 28/2020 de 22 de setembre, que conté en la seva principal essència la regulació del treball a distància, i també modifica un bon nombre de normes de diferent tipus, entre les quals es troba l’art. 5 del Reial decret llei 6/2020 de 10 de març, pel qual, amb caràcter excepcional, es van considerar com a situació assimilada a accident de treball els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocats pel Covid-19.

Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball els períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores a conseqüència del virus Covid-19.

Aquesta nova regulació estableix que:

 • Si s’aprova que el contagi de la malaltia s’ha agafat amb causa exclusiva en la realització del Treball, serà qualificat com a accident de Treball.
 • L’assimilació a accident de treball s’estén també els casos en què a una persona treballadora que tingui que desplaçar-se de localitat per a acudir al Treball, a causa de les mesures de confinaments de municipis se li hagi denegat de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se, no pugui teletreballar per causes no imputables a l’empresa ni a ella mateixa, i no tanga dret a percebre cap altra prestació pública.
 • Segons sigui el cas, les situacions d’impossibilitat d’acudir al Treball i de teletreballar s’hauran d’acreditar davant el Servei públic de salut mitjançant certificacions expedides per l’Ajuntament del domicili de la persona treballadora, pel centre de Treball afectat per la restricció, o mitjançant declaració responsable en el cas dels autònoms.
 • Si la persona treballadora residís en un municipi diferent al del centre de Treball, s’haurà d’aportar a més un certificat d’empadronament, on l’empresa ha de certificar que no ha procedit al tancament del centre de Treball, i que el treballador està assignat a un centre situat en un municipi afectat per la restricció de mobilitat.
 • El subsidi excepcional s’aplicarà en cas d’activitats no afectades pel Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma.
 • En el cas dels treballadors als quals se’ls va aplicar el permís retribuït recuperable, i que es van veure afectats per restriccions abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, se’ls expedirà un comunicat de baixa amb efectes des de la data d’inici de la restricció i un comunicat d’alta amb efectes de 29 de març, de 2020 (data del Reial decret llei que va regular aquest permís).
 • Referent als autònoms, en cas de restricció adoptada amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el dret a la prestació començarà amb el comunicat de baixa des de la data d’inici de la restricció i durarà fins a la data de finalització de l’estat d’alarma.
 • Aquest subsidi per incapacitat temporal és incompatible amb els salaris que s’haguessin percebut, i amb el dret a qualsevol altra prestació econòmica de la Seguretat Social, inclosa la incapacitat temporal per contingències comuns o professionals.
 • El treballador haurà de presentar, davant el corresponent òrgan del Servei públic de salut, certificació de l’empresa acreditativa de la no percepció de salaris.

Consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball a les malalties sofertes pel personal que presta serveis en centres sanitaris i soci sanitaris a conseqüència del contagi del Virus Sars-Cov2 durant l’estat d’alarma.

 • Fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, les prestacions de la Seguretat Social que causi el personal que presta Serveis en centres sanitaris o soci-sanitaris, inscrits en els registres corresponents, i que en l’exercici de la seva professió, hagin contret el virus Sars-Cov2 per haver exposat a aquest risc específic durant la prestació de Serveis sanitaris i soci-sanitaris, quan així s’acrediti pels Serveis de Prevenció de Riscos laborals i Salut laboral, es consideressin derivades d’accident de Treball, en entendre complerts els requisits exigits en l’article 156,2,e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • El contagi i patiment de la malaltia s’acreditarà mitjançant el corresponent comunicat d’accident de Treball que haurà d’haver-se expedit dins del mateix període de referència.
 • En els casos de defunció, es considerarà que la causa és accident de Treball sempre que la defunció s’hagi produït dins dels cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivat d’aquesta, de conformitat amb el que es disposa en l’article 217.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

DESCARREGAR BOE RD 28/2020 DE 22 DE SETEMBRE