ORDRE ECO/127/2021, DE 14 DE JUNY, PER LA QUAL S’OBRE EL TRÀMIT D’INSCRIPCIÓ PRÈVIA DELS AJUTS EXTRAORDINARIS DIRECTES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Us informem que ha sortit publicat el procediment per fer el tràmit d’inscripció prèvia per sol·licituds als juts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.

Tot seguit us fem un resum de les principals condicions i requisits.

La finalitat d’aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l’activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

Els requisits per l’atorgament dels ajuts d’aquesta línia que permeten la concessió són:

  • que els sol·licitants siguin treballadors i treballadores autònoms i empreses amb seu social a la comunitat autònoma respectiva,
  • el volum d’operacions anual de l’exercici 2020 dels quals hagi caigut un mínim del 30% a l’exercici 2020 respecte a l’exercici 2019, en cas de règim d’estimació directa i que, en tots els casos, tinguin deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos
  • aquestes obligacions s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i 31 de maig de 2021
  • i procedeixen de contractes anteriors a la data d’entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir, anteriors al 13 de març de 2021.

S’ha procedit a incloure sectors d’activitat addicionals als previstos al Reial decret 5/2021, trobareu la relació al final del text de l’ORDRE.

Control de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i les respectives comunitats autònomes intercanviaran informació per verificar que dacord amb els seus registres les persones sol·licitants reuneixen els requisits exigits per aquesta línia d’ajuts.

La concessió ha d’haver conclòs el 31 de desembre de 2021 i, durant el primer trimestre de 2022.

Perquè la tramitació sigui al més àgil possible, per la qual cosa es considera procedent fer ús del tràmit d’inscripció prèvia regulat al Decret llei 46/2020, de 24 de novembre.

Les bases reguladores han de recollir que la inscripció prèvia, una vegada publicades les convocatòries i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i és condició necessària per poder percebre’l, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió.

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixen els requisits que es fixin per a la seva concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries.

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Les entitats que hagin format part d’un grup el 2019, però no el 2020, es consideraran independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada.

No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d’aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l’exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

En el cas de treballadors i treballadores autònoms socis d’una societat en els termes de l’article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social o en règim d’atribució de rendes, han d’optar per inscriure’s en qualitat d’autònom o en qualitat de societat o entitat.

Acreditació dels requisits

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a la concessió dels ajuts s’acreditaran mitjançant el creuament de les dades necessàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Compromisos i obligacions

a)  Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.

b)  No repartir dividends durant el 2021 i 2022.

a)  No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.

b)  Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits

Termini per efectuar la inscripció prèvia

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

Procediment d’inscripció prèvia

  • La inscripció prèvia s’ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre PDA/20/2019 disponible a Canal Empresa
  • Un cop emplenat el formulari normalitzat d’inscripció prèvia, s’ha de presentar electrònicament a través de  Canal Empresa. Cada persona sol·licitant ha de presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia. En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis, únicament es considera vàlid el darrer dels presentats.
  • A través del portal Tràmits gencat, es pot trobar informació detallada sobre l’obtenció dels sistemes d’identificació i signatura electrònica que es poden emprar.

Els sistemes d’identificació i signatura que es poden emprar són:

a)  Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, les relacions dels quals es poden consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica.

Dades i contingut del formulari d’inscripció prèvia

Les persones interessades han d’emplenar les dades que demana el formulari d’inscripció prèvia, que són les següents:

a) Dades bàsiques de l’empresa, empresari o professional sol·licitant i/o del seu representant, a l’efecte d’identificació, capacitat, notificació, control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts.

b) Dades bancàries de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

c) Dades relatives a l’activitat realitzada per part de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

d) Dades relatives al grup consolidat de què formi part l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

e) Dades fiscals relatives als volums d’operacions efectuades en el marc de l’activitat econòmica subvencionada, dels exercicis 2019 i 2020.

f) Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

g) Import del deute pel qual se sol·licita l’ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

h) La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de la inscripció prèvia.

Us recomanem llegir el texte íntegre de l’ORDRE ECO/127/2021 la qual us adjuntem.

DESCARREGAR ORDRE ECO 127/2021