D’acord amb la normativa reguladora de l’IAE, aquelles empreses dedicades al lloguer d’immobles (activitat enquadrada en els epígrafs 861.1 i 861.2 de les tarifes) han de tributar exclusivament per aquest impost si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament en cada un d’aquests epígrafs supera l’import de 601.012,10 euros i no concorre cap de les exempcions que preveu la norma.

És per això que, amb motiu de l’existència de l’actualització de valors cadastrals que s’han produït amb efectes 1/1/2018 en alguns municipis, i especialment a Barcelona, ​​algunes empreses fins ara no obligades al pagament de l’IAE poguessin passar a estar-ho per excedir el citat import.

Igualment, aquelles altres empreses que ja estaven tributant per aquest impost per superar aquest llindar, es poden veure obligades a presentar una declaració de variació d’elements tributaris, si respecte dels valors cadastrals declarats anteriorment i en relació als nous valors cadastrals es produeix una oscil·lació superior o inferior al 20 per cent. Amb caràcter general, les esmentades declaracions s’han de presentar durant el proper mes de gener de 2018 i tindran efectes en la matrícula de l’any 2019.

Assessoria fiscal del Gremi